FANDOM


שם כולל לאיגוד בין הגזעים השונים שחיים ביריבות קשה אל מול "הברית". השבט כולל אורקים, טרולים, טאורן, האל-מתים העזובים, ואלפי-דם. המנהיג הבולט של השבט הוא ת'ראל.